Covid & Biztonság

A Redrumban a legbiztonságosabb és higiénikusabb környezetet igyekszünk biztosítani nektek,de ebben Ti is tudtok segíteni! Mindig maszkban érkezzetek hozzánk és lehetőleg kísérő nélkül! (Kivétel a 18 éven aluliak szülői kísérete!) Itt leszünk mi neked társaságnak! Nyomatékosan kérünk titeket, hogy amennyiben bármilyen covidra jellemző tünetet tapasztaltok magatokon, ne látogassatok el hozzánk, hanem szóljatok időben és mi cserébe rugalmasan fogjuk kezelni a legfoglalt időpontodat.

Vigyázzatok magatokra és egymásra! Nem akarod, hogy a tetováló tüsszögjön, miközben épp a mintádon dolgozik, igaz? : )

Impresszum – adatkezelési tájékoztató
Az oldal üzemeltetője: Szlamcsik Máté E.V.,
adatkezelő Adószám: 68741879-1-26
Aktuális cégjegyzékszám: 06-09-024009Teljes
név: Szlamcsik Máté E.V.
Település: SzegedSzékhely cím: 6722 Szeged, Vitéz u. 5., AS em. 1 ajtó
Fő tevékenység: Tetoválás, testékszer-felhelyezés
Web cím: www.redrumtattoo.hu
IP cím: 99.83.190.102
Másodlagos IP cím: 75.2.70.75
SSL: proxy-ssl.webflow.com
E-mail: redrum.szeged@gmail.com

A kezelt személyes adatok köre:
Név (kötelező)
E-mail cím (kötelező)
Telefonszám
Életkor
Az adatkezelés időtartama: A Redrum Tattoo rendszereiben az adatokat csak azokcéljaira, és az adott cél megvalósításának időtartamára használja.

A cooki-ek (sütik) használata:

A redrumtattoo.hu weboldal látogatása során a felhasználóegy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kisinformációcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészőjeegyedileg azonosítható lesz.

Nélkülözhetetlen sütik

A nélkülözhetetlen sütik az oldalak működéséhezelengedhetetlenek. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikrenem vonatkozik az EU irányelve. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nemgyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználhatóinformációkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatásidőtartamán túl. 

Funkcionális sütik

A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, abeállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva alátogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősítettsütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek. 

Analitikai sütik

Az oldalon található analitikai sütik információkatgyűjtenek a felhasználókról, melyek; demográfiai adatok, használt eszköz stb.Az analitikai sütik segítségével javítjuk a felhasználóélményt.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás:

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő jogosult megismerni,további harmadik fél részére azt nem adja át. A fentieken túl a Felhasználóravonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezőenmeghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.A tárolt sütiket bármikor törölheti, nyomja meg a jobboldalon található süti ikont a beállítások eléréshez.  

A tárolt analitikai sütikről bővebb információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy, https://webflow.com/legal/cookie-policy

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett önkéntes hozzájárulása: 6. cikk (1)bekezdés a.) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikuskereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (atovábbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatásnyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatásnyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak azegyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetbenoly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csakakkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvénybenmeghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebbenaz esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.Továbbá az érintett hozzájárulását adta személyesadatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az a megfelelőtájékoztatáson alapuló e-mail formnak, az adatkezelő részére történő küldése alapján történik. A nyilatkozat tartalmazza afelhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata soránközölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Hatályos jogszabályok:

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatoknyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényAz egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásasorán szóló 1998. évi VI. törvényAz 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmiszolgáltatásokról rendelkező törvényAz elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényInformációs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete,továbbiakban GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) alapuló adatkezelés Az érintett e-mailben való hozzájárulása, a küldéssel való kifejezett kérése.

Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmialapelvek:
A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A célhoz kötöttség elve
Adatbiztonság elve  
Az adattakarékosság elveA pontosság elve
A korlátozott tárolhatóság elveAz integritás és bizalmas jelleg elve
Az elszámoltathatóság elve
Az átláthatóság elve Átlátható tájékoztatásAz előzetes tájékoztatás elve
A szükségesség-arányosság elve
A fokozatosság elvének érvényesüléseAz érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokbanrögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg. Az érintett jogai, a személyes adatkezelési gyakorlatunk:
A tájékoztatáshoz való jog      
Hozzáféréshez való jog          
Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog
Törléshez való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog      
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül,az adatkezelő címén kérheti, érvényesítheti.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére,törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzettpanasz benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatásra. Az érintett jogaigyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, habizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintettáltal kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerűmértékű díjat számítunk fel. 

Szlamcsik Máté EV. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad ará vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbanadja meg a kért tájékoztatást. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel,illetve észrevétellel a Szlamcsik Máté E.V.-hez fordulhat a fentielérhetőségeken keresztül.

Helyesbítéshez való jog az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan,vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük. Törléshez (elfeledtetéshez) való jogaz Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha azalábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezőhozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincselsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
– a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
– alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséheztörölni kell.Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelésjogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén ahozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell. A törlésselaz aktuális adatbázisból törljük a felhasználók személyes adatait, de amentésekből csak azok kiforgási sebességével (180nap) törlődnek véglegesen;amennyiben a mentésekből is azonnal szeretné az adataidat töröltetni, az nekünktúlzott erőforrás venne igénybe, amit ingyenesen a GDPR szerint nem vagyunkkötelesek, és nem is tudunk megtenni. Igény esetén jelzett kérésre különajánlatot adunk. Adatok zárolásához való jogzároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagyha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törléssértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólagaddig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adattörlését kizárta. Korlátozáshoz való jogha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatokpontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek azadatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezenadatok vonatkozásában az adatkezelést. Adathordozhatósághoz való jogaz Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppelolvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésrebocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésérebocsássa. Tiltakozáshoz való jogha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagyegy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagytudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyébesetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyesadatainak kezelése ellen.A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebbidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottságakérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Értelmező rendelkezések:

Adatkezelésa személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagynem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így agyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagymegváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolásvagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésénekcéljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha azadatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokataz uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozás       az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől éseszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatotaz adatokon végzik.                

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyesadatokat kezel.         

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, akiközvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Érintett          az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetettmódon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagytöbb tényező alapján azonosítható. Az érintett hozzájárulása   az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintettnyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útjánjelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Adattörlés  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.          

Adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történőhozzáférhetővé tétele. 

Tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel adatainak kezelésétkifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlésétkéri. 

Adatbiztonság: Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösena jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásellen.Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikaibiztonságra vonatkozó irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el, ésilyen eljárást követelünk meg munkavállalóinktól, illetve cégcsoport mindentagjától.A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetéreadatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmijogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáértfelelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartástvezetünk.Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághozfordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy azadatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt kötelesekvagyunk megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy azadatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogátmegsértjük, az érintett sérelemdíjat követelhet.

Szlamcsik Máté EV. az Önről jogszerűen nyilvántartottszemélyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitáskérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita soránfelhasználhatja. Egyéb rendelkezések:A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célrahasználjuk fel, melyből a felhasználónk azt megadta, és semmilyen esetben nemadjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi ésInformációs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyekrészére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunkkiadni azokat. 

Tárhely szolgáltató, adatfeldolgozó:Webflow Inc., Delaware, Egyesült Államok
Web cím: www.webflow.com

Bővebb információt itt találhat: https://webflow.com/legal/privacy

Adatkezelői felelősség megosztása:Az adatkezelők közül az adatkezelő, mint az oldalüzemeltetője, teljes felelősséggel tartozik az üzemeltetéséből, használatábóleredő károkért, anyagi helytállási kötelezettsége van. Az adatkezelő azoncégekkel, akik az Impresszumban feltüntettek és adatfeldolgozói szerződése van,részben megosztott a felelőssége, és a megosztott felelősség arányában élhetkártérítési jogával, de elsődlegesen minden esetben az adatkezelő tartozikhelytállni a keletkezett károkért. Jogérvényesítés:A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv(1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest SzilágyiErzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, az Adatkezelőadatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaiÖnnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a SzlamcsikMáté EV-től arra vonatkozóan, hogy a Szlamcsik Máté EV. kezeli az Ön személyesadatait.

Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: azadatkezelés célja;  az érintett személyesadatok kategóriái; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy azidőtartam meghatározásának szempontjai; az Ön személyes adatok helyesbítéséhez,törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyesadatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panaszbenyújtásának joga. Elsődlegesen Szlamcsik Máté EV. részére a fenti címeken,valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:+36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.